Axel och Sofia Alms Stiftelse

Brahegatan 26, 4 tr, 114 37 Stockholm

Stipendier för gymnasie­studier eller motsvarande

Axel och Sofia Alms Stiftelse avser att dela ut stipendier för läsåret 2023-2024 till behövande unga som studerar vid gymnasium eller motsvarande.

Stipendium ges endast till den som har godkända studieresultat och god närvaro. Stipendium utdelas inte för studier i grundskolan eller vid universitet eller högskola. Ny sökande som har fyllt 23 år kan inte heller få stipendium.

Stipendium utdelas för ett läsår i sänder. Den som tilldelats stipendium har nästa år företräde framför nya sökande, så länge villkoren för att få stipendium i övrigt är uppfyllda.

Ansökan skall göras på särskilt formulär och sändas till Axel och Sofia Alms Stiftelse, Brahegatan 26, 114 37 Stockholm, under tiden 15 september-15 oktober 2023. Formuläret kan hämtas här fr.o.m. den 1 september 2023 eller från samma dag beställas hos stiftelsens expedition, tel. 08-662 55 70.

Till ansökan skall bifogas senaste skolbetyg (vårterminsbetyget), personbevis för studier, studieintyg från skolan och kopia av båda föräldrarnas senaste slutskattebesked.

Ansökan som inte är fullständig i dessa avseenden lämnas utan åtgärd.

Beslut om tilldelning av stipendium lämnas i brev före slutet av mars 2024 under den adress som har angetts i ansökan. Utbetalning beräknas ske i mars 2024 till det konto som har angetts i ansökan. Om adressen eller kontonumret ändras skall ändringen meddelas till stiftelsens kansli.